متون فقه

کلیه مطالب آموزشی در خصوص متون فقه در این قسمت منتشر خواهد شد.

اختلاف نظر شهید اول و ثانی در دین

شرح لعمه شهید ثانی

در کتاب دین اختلاف نظر شهیدین در خصوص این مورد است که اگر طلبکار مجهول باشد تکلیف چیست، آیا صدقه می دهیم یا نزد خود نگه می داریم و یا به حاکم تحویل می دهیم.

بیشتر بخوانید »